STT Mã giao dịch Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu tổ chức (VND) Mức ký quỹ ban đầu cá nhân (VND)
1 ZCE Ngô Nông Sản CBOT 38.247.000 45.896.000
2 XC Ngô Mini Nông Sản CBOT 4.353.360 9.179.280
3 ZSE Đậu Tương Nông Sản CBOT 76.494.000 91.792.800
4 XB Đậu Tương Mini Nông Sản CBOT 15.298.800 18.358.560
5 ZLE Dầu Đậu Tương Nông Sản CBOT 39.521.900 47.426.280
6 ZME Khô Đậu Tương Nông Sản CBOT 53.545.800 64.254.960
7 ZMA Lúa Mì Nông Sản CBOT 48.446.200 58.135.440
8 XW Lúa Mì Mini Nông Sản CBOT 9.689.240 11.627.088
9 LRC Cà Phê Robusta Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE EU 21.163.340 25.396.008
10 KCE Cà Phê Arabica Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US 103.266.900 123.920.280
11 CCE Ca Cao Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US 54.820.700 65.784.840
12 SBE Đường Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US 25.706.620 30.847.944
13 CTE Bông Sợi Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US 67.569.700 81.083.640
14 TRU Cao Su RSS3 Nguyên Liệu Công Nghiệp TOCOM 23.108.000 27.729.600
15 ZFT Cao Su TSR20 Nguyên Liệu Công Nghiệp SGX 20.398.400 24.478.080
16 PLE Bạch Kim Kim Loại NYMEX 112.191.200 134.629.440
17 SIE Bạc Kim Loại COMEX 420.717.000 504.860.400
18 CPE Đồng Kim Loại COMEX 127.490.000 152.988.000
19 FEF Quặng Sắt Kim Loại SGX 43.856.560 52.627.872
20 QO Dầu Thô Brent Năng Lượng ICE EU 128.254.940 153.905.928
21 CLE Dầu Thô WTI Năng Lượng NYMEX 115.390.040 138.468.048
22 NGE Khí Tự Nhiên Năng Lượng NYMEX 80.130.720 96.382.440
23 QP Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh Năng Lượng ICE EU 95.130.720 114.156.864
24 RBE Xăng Pha Chế RBOB Năng Lượng NYMEX 127.490.000 152.988.000
25 NQM Dầu Thô WTI Mini Năng Lượng NYMEX 57.695.020 69.234.024
 
STT Mã giao dịch Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Thời gian giao dịch
1 ZCE Ngô Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

2 XC Ngô Mini Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:45

(ngày hôm sau)

3 ZSE Đậu Tương Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

4 XB Đậu Tương Mini Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:45

(ngày hôm sau)

5 ZLE Dầu Đậu Tương Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

6 ZME Khô Đậu Tương Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

7 ZWA Lúa Mì Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

8 XW Lúa Mì Mini Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:45

(ngày hôm sau)

9 LRC Cà Phê Robusta Nông Sản CBOT

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 07:00 - 19:45
 • Phiên 1: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

10 KCE Cà Phê Arabica Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE EU

Thứ 2 - Thứ 6:

15:15 - 00:30

(ngày hôm sau)

11 CCE Ca Cao Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US

Thứ 2 - Thứ 6:

15:45 - 00:30

(ngày hôm sau)

12 SBE Đường Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US

Thứ 2 - Thứ 6:

15:45 - 00:30

(ngày hôm sau)

13 CTE Bông Nguyên Liệu Công nghiệp ICE US

Thứ 2 - Thứ 6:

08:00 - 01:20

(ngày hôm sau)

14 TRU Cao Su RSS3 Nguyên Liệu Công Nghiệp TOCOM

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 06:45 - 13:10
 • Phiên 1: 14:30 - 16:55

(ngày hôm sau)

15 ZFT Cao Su TSR20 Nguyên Liệu Công Nghiệp SGX

Thứ 2 - Thứ 6:

06:55 - 17:00

(ngày hôm sau)

16 PLE Bạch Kim Kim Loại NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

17 SIE Bạc Kim Loại COMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 4:00

(ngày hôm sau)

18 CPE Đồng Kim Loại COMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 4:00

(ngày hôm sau)

19 FEF Quặng Sắt Kim Loại SGX

Thứ 2 - Thứ 6:

 • Phiên 1: 06:25 - 19:00
 • Phiên 1: 19:15 - 03:45

(ngày hôm sau)

20 QO Dầu Thô Brent Năng Lượng ICE EU

Thứ 2 - Thứ 6:

07:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

21 CLE Dầu Thô WTI Năng Lượng NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

22 NGE Khí Tự Nhiên Năng Lượng NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

23 QP Dầu Ít Lưu Huỳnh Năng Lượng ICE EU

Thứ 2 - Thứ 6:

07:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

24 RBE Xăng Pha Chế RBOB Năng Lượng NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

05:00 - 4:00

(ngày hôm sau)

25 NQM Dầu Thô WTI Mini Năng Lượng NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6:

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

 
STT Mã giao dịch Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Các kì hạn hợp đồng
1 ZCE Ngô CBOT 3,5,7,9,12
2 XC Ngô Mini CBOT 3,5,7,9,12
3 ZSE Đậu Tương CBOT 1,3,5,7,8,9,11
4 XB Đậu Tương Mini CBOT 1,3,5,7,8,9,11
5 ZLE Dầu Đậu Tương CBOT 1,3,5,7,8,9,10,12
6 ZME Khô Đậu Tương CBOT 1,3,5,7,8,9,10,12
7 ZWA Lúa Mì CBOT 1,3,5,7,9,12
8 XW Lúa Mì Mini CBOT 1,3,5,7,9,12
9 LRC Cà Phê Robusta ICE EU 1,3,5,7,9,11
10 KCE Cà Phê Arabica ICE EU 3,5,7,9,12
11 CCE Ca Cao ICE EU 3,5,7,9,12
12 SBE Đường ICE EU 3,5,7,10
13 CTE Bông Sợi ICE EU 3,5,7,10,12
14 TRU Cao Su RSS3 OSE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
15 ZFT Cao Su TSR20 SGX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
16 PLE Bạch Kim NYMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
17 SIE Bạc COMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
18 CPE Đồng COMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
19 FEF Quặng Sắt SGX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
20 QO Dầu Thô Brent ICE EU 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
21 CLE Dầu Thô WTI NYMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
22 NGE Khi Tự Nhiên NYMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
23 QP Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh CBOT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
24 RBE Xăng Pha Chế RBOB NYMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
25 NQM Dầu Thô WTI Mini NYMEX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12